• Rat

Prof. dr. Džemal Najetović

dzemal najetovicPromocija knjige "RAT U BOSANSKOJ POSAVINI 1992.," autora Zovak Jerke, održana dana 24.10.2011. godine, u Domu OS BiH, Sarajevo.

Prof. dr. Džemal Najetović, docent na Pravnim fakultetima u Kiseljaku i Zenici i vanredni profesor na Internacionalnom univerzitetu Philip Noel-Baker u Sarajevu. Na osnovu zahtjeva prof. dr. fra Luke Markešića, predsjednika Hrvatskog narodnog vijeća da budem jedan od promotora knjige autora Zovak Jerke „Rat u Bosanskoj Posavini 1992.“ Posavska Hrvatska, Slavonski Brod. 2009., a nakon uvida u istu, dajem sljedeće

M I Š L J E N J E

 

1. Uvod

Rat se, uglavnom, može podijeliti u dva dijela - upravljanje i izvršenje, dok vođenje rata dalje dijeli ova dva dijela na četiri faze: organizacija. planiranje, pokret i uništenje. Jedna država, najprije, mora da mobiliše svoja sredstva i ljudske potencijale i stvori uslove za agresiju ili odbranu (zavisno od toga da li je agresor ili žrtva) - to se naziva organizacija. Sljedeće stanje je projektovanje načina najbolje upotrebe tih resursa. Zatim se mora postupiti po planovima da bi se došlo u dodir sa neprijateljskim naoružanim snagama: ovo stanje se zove pokret. Najzad, dolazi sam sukob koji, eventualno, dovodi do uništenja jednih ili drugih oružanih snaga, fizički ili moralno. Rat ne mora u potpunosti da sadrži kompletan ciklus ova četiri stanja. Prvo, stanje uništenja može da dovede de drugog stanja - pokreta, zatim planiranja, pokreta itd … dok se poslije konačnog ili djelimičnog uništenja oružanih snaga ne zaključi mir (ugovor. sporazum i sl.).

U sadašnjoj eri naučne misli, težnja analitičke studije usmjerena je na pokušaje da se svi pojmovi klasifikuju u posebne odjeljke. Kada u našu svijest dopre neki novi predmet mi nesvjesno pokušavamo da ga uklopimo u postojeću šemu klasifikacije, o kojoj već imamo izvjesno saznanje. Nema sumnje da ovaj proces pomaže početnom razumijevanju, jer nam na taj način omogućava da shvatimo početak postavljanjem svoga predmeta studije u neku vrstu perspektive. Međutim, ova kategorizacija znanja je samo pomoć ka istraživanju, a ne i njegov rezultat. Kada istražujemo po zamršenosti nekog predmeta ili teme, često nalazimo da se predmet jedne kategorije račva u nekoliko drugih, koje već poznajemo, i da se u svom širem obličju ne može generalisati kao da pripada bilo kojem određenom odjeljku. Ako u toj krizi izgubimo odvažnost, tada smo promašili u potrazi za znanjem i istinom.

O ratovima na prostoru bivše SFRJ pisali su brojni autori. Međutim,  autor ove knjige je izvršio detaljnu sintezu i analizu rata u Bosanskoj Posavini, kao dijelu općeg bosanskohercegovačkog ratišta.


2. Tehnički podaci o knjizi

Knjiga ima 770 stranica. Pisana je kompjuterskim ispisom sa uobičajenim proredom marginom i formatom slova 12. Format knjige je B-5, tvrdi povez.

Sadržaj knjige: predgovor, uvod, pet dijelova, zaključak, rezime, pogovor, recenzija, spisak skraćenica, jedinica, geografskih karata, fotografija, dokumenata, tablica, skica, šema, ličnih imena, zemljišnih pojmova, popis literature i izvora, prilozi i bilješka o autoru. Na kraju knjige priložen je popis poginulih i nestalih boraca - šehida HVO za period 03.03.- 07.10.1992. godine po općinama: Bosanski Brod (388), Odžak (101), Derventa (357), Bosanski Šamac (95), Modriča (91), Orašje (99), Gradačac (323).

U predgovoru i uvodu autor navodi motive zbog kojih se opredijelio da napiše ovu knjigu.

U prvom dijelu obrađeni su uzroci ratova na prostoru bivše Jugoslavije 1991.-1995. godine, „ideologija velike Srbije", raspad SFRJ i dogovori Srba i Hrvata o podjeli BiH.

Drugi dio knjige sadrži pokazatelje o pripremama rata u Bosanskoj Posavini 1992. godine. U ovom dijelu dat je obostrani operativni raspored snaga i istaknuta priprema za odbranu. Ovaj dio sadrži planove o podjeli BiH. Predsjedništva BiH o ratu u Bosanskoj Posavini i ocjene hrvatsko-srpskih, hrvatsko-bošnjačkih i srpsko-bošnjačkih političkih odnosa u BiH.

U trećem dijelu objedinjena je i sistematizovana hronologija borbenih aktivnosti podržana radnim kartama obostranih rasporeda snaga po danima i vremenu.

Četvrti dio sadrži vrlo važne prezentacije službenih stavova o gubitku (padu) Bosanske Posavine.

Peti dio sadrži odluku o uspostavi i proglašenju HR HB, opći okvirni sporazum za mir u BiH i karakteristične ocjene Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Šesti dio obuhvata trinaest autorovih teza i zaključak o gubitku (padu) Bosanske Posavine (s prijevodom na engleski jezik), pogovor penzionisanog generala Stipetić Petra, recenziju dr. sci. Miškulin Ivice, spisak skraćenica, popise jedinica, karata, fotografija,dokumenata, tablica, skica, literature, korištenih izvora i shema. legendu jedinica, ličnih imena i zemljopisnih pojmova.

U prilogu je dat popis poginulih i nestalih boraca - šehida HVO za period 03.03.- 07.10.1992. godine. Na kraju knjige date su bilješke o autoru.

Sadržaj knjige je u funkciji upoznavanja širokog kruga čitalaca s problematikom vezanom za odbranu Bosanske Posavine 1992. godine. 

Literaturni izvori su brojni, kako domaći,. tako i inostrani, aktuelni i primjereni sadržaju knjige. Riječ je o 86 izvora: knjige (33),. novine i članci (12), web stranice (34), enciklopedija i rječnik (5), institucija (2). Izvor za fotografiju naveden je u potpisu fotografije.


3. Aktuelnost i originalnost tematike knjige

Autor ovom knjigom na jednom mjestu ukazuje na svu problematiku vezanu za odbranu Bosanske Posavine u početnom periodu rata. Na jasan, naučno-stručan i pregledan način uspio je obraditi problematiku vezanu za djelatnost brojnih subjekata u sistemu odbrane države.

Pristup obrađenoj temi je originalan, kako po svojim sadržajima, tako i po konkretnoj problematici.

Autor je obradi sadržaja pristupio multidisciplinarno, pri čemu je koristio više istraživačkih metoda.

 

4. Terminologija, jezik i stil

Autor je u knjizi pravilno koristio naučni i stručni vokabular. Tekst je primarno pisan opisnim i analitičkim jezikom. Jezik i stil su razumljivi, jasni, jednostavni, prirodni, odmjereni, racionalni, koherentni i stručni. Autor je pravilno koristio ekspertni jezik sa stručnim vojnim terminima. Potrudio se da dio prilika u Bosanskoj Posavini prikaže na radnim topografskim kartama metodom rekonstrukcije događaja uz upotrebu simbola prema standardima NATO-a, a ovim kartama, u legendi je objasnio značenje pojedinih simbola.

Uspješno je izbjegao zamke frazeologije, u smislu da je poopštavao konkretne pojmove i koristio leksiku sui generis.

 

5. Ocjena i kategorizacija knjige

Ova knjiga ima sve karakteristike savrernene stručne knjige. Ona je direktan doprinos izučavanju prilika vezanih za minuli rat. S naučnog i praktičnog stanovišta, a posebno način obrade pojedinih pitanja i korištenu terminologiju, knjiga je originalna, bez kompilacije.

Autor je imao u vidu da obrađeni sadržaji imaju svoj pojmovnik i odlično ga iskoristio. Pored onih koji su se bavili ili se bave sadržajima vezanim za odbranu Bosanske Posavine, ova knjiga može koristiti i onima koje interesuje problematika vezana za ulogu pojedinih subjekata u svemu tome.

Ova knjiga je široke namjene. Njen sadržaj usredotočen je na odbranu Bosanske Posavine.

Širina i dubina obrade pojedinih pitanja su u srazmjeri s njihovom praktičnom relevantnošću. Autor je vodio računa da ne minimizira prethodnike koji su pisali o ovoj problematici, pri tome ispunjavajući praznine koje oni nisu uspjeli obraditi.

Autor je svaku tvrdnju potkrijepio činjenicom, pri tome, vodeći računa da ne ugrozi stručne i naučne standarde. Prilikom elaboriranja brojnih pitanja, autor je pokazao smjelost i originalnost. Načinom prezentacije određenih sadržaja, podstiče čitalačku znatiželju.

Knjiga je stručnog karaktera, napisao ju je stručnjak kvalifikovan, kredibilan i kompetentan za operativnu branšu odbrane, koji je u njoj sublimirano unio svoja lična vojna iskustva: komandant bataljona i operativac brigade.

Ovom knjigom, autor daje originalan doprinos i značajan poticaj istraživanju sadržaja vezanih za odbranu Bosanske Posavine.

Cjelokupno pisanje knjige prožeto je osloncem na dokumentaciju kao i njenim prikazom. Ova knjiga je rezultat velikog pasioniranog rada.

Oni čitaoci, koji imaju određena saznanja o odbrani Bosanske Posavine, iz ove knjige mogu saznati to što o tome do sada nisu znali.

Knjiga ima sve stručne karakteristike i u budućnosti može poslužiti širokom krugu mogućih korisnika kao koristan izvor informacija vezanih za odbranu Bosanske Posavine. Knjigu kategorizujem kao veoma značajan stručni rad.

Srdačne čestitke autoru. izdavaču (Posavska Hrvatska. d.o.o. i grad Slavonski Brod), recenzentu dr. sci. Miškulić Ivici i penzionisanom generalu Stipetić Petru, koji je napisao pogovor.

 

Prof. dr. Džemal Najetović

Sarajevo. 24.10.2011. godine

 

1. Da li su rezultati i teze obrađene u knjizi u dovoljnoj mjeri potvrđene korištenim izvorima i istraživanjem? DA.
2. U kojoj mjeri se sadržaj knjige odnosi na naslov? U POTPUNOSTI.
3. Da li knjiga ima strukturalne probleme? NE.
4. Da li su određeni dijelovi knjige nedovoljno obrađeni? NE.
5. Da li su u knjizi zastupljene relevantne naučne metode? DA.
6. Rangiranje originalnosti knjige. ORIGINALNA.
7. Da li je knjiga naučno relevantna? DA.
8. Opšta ocjena i preporuke za knjigu. Knjiga predstavlja hronološku prezentaciju događaja vezanih za odbranu Bosanske Posavine 1992. godine.
9. Suštinske i formalne primjedbe. NEMAM.


Narudžba knjiga